Notícies

El divendres 4 d’abril, a 2/4 de 8 de la tarda a la Sala Municipal, es va fer la  presentació, oberta a tothom, de Repara Ciutat, servei participatiu en línia que permet denunciar problemes a la via pública a través dels dispositius mòbils o del web de la iniciativa.

L’aplicació per a mòbil és gratuïta i permet que els ciutadans informin a l’Ajuntament, mitjançant fotografies i posicionament GPS,  de qualsevol incidència a la via pública: desperfectes voreres, neteja, enllumenat, arranjament vies públiques, etc., incidències que es poden consultar després a http://arenysdemunt.reparaciutat.cat 

Aquesta eina permetrà que l’Ajuntament pugui reaccionar més ràpidament, focalitzar els serveis a les incidències que afecten i preocupen principalment als vilatans i informar-los de les solucions adoptades.

Repara Ciutat aprofita l’ús de la tecnologia i el telèfon mòbil per recollir informació de la vila i fomentar el diàleg amb el consistori.

L’aplicació està disponible per a iPhone i per a dispositius Android. Properament s’inclourà el servei per a Blackberry i WindowsPhone. L’àmbit de cobertura està centrat en Catalunya

Informe Repara Arenys

  • Publicada el 6/05/2014

Des de l'inici de l'aplicació el 4 d'abril  hem tingut 59 incidències , essent  la mitja diaria de 2,95 a l'hora de tancar aquest informe a 30 d'abril.

Com podem veure les incidències que més ens han avisat els vilatans, ha estat la via pública amb el 32.20%, punt que ja era previst.

Com es pot observar en el gràfic  tenim un 32,20% d'incidències solucionades i en procés un 47,46% i un 13,56% en estat "Comunicat".

D'aquestes incidències estan en estat de "Comunicat"  les que es refereixen a vehicles i autobus, val a dir que la incidència de vehicles que ens han comunicat, son d'infraccions de trànsit, vehicles mal aparcats etc.. i cap de vehicles abandonats, val a dir que aquestes incidències es faran com ha valoració de incivisme, ja que el programa per si sol no es pot sancionar administrativament, sinó ha d'anar acompanyat per denuncia voluntaria

Artículo 4 Denuncias de carácter obligatorio y voluntario

1. Los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial.

2. Cualquier persona podrá, igualmente, formular denuncias por hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial o de sus Reglamentos.

 

 

 Félix Oliván Mayoral

 

Regidor d'Obres i Serveis

ARENYS REPARA

  • Publicada el 9/03/2014

Des de la Regidoria d'Obres i Serveis, conjuntament  amb la Regidoria de Comunicació, s'està   donant els primers passos  amb la eina de participació ciutadana Repara Ciutat.

Salutacions

 

Félix Oliván

Regidor d'Obres i Serveis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Open Data Cities

Repara Ciutat